ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ตามโครงการห้องสมุด 3 ดี มีชีวิต วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 เวลา 12.30-13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี สมัครสมาชิกห้องสมุดฟรี เปิดบริการทุกวัน วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.30 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553

นิยายเล่มใหม่ออกบริการแล้วค่ะ

                 

                       


                  

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553

การบริการ ยืม-คืน หนังสือ1. แสดงบัตรทุกครั้งที่ยืมสื่อ(เฉพาะเจ้าของบัตร
2. ยืมหนังสือครั้งล่ะไม่เกิน 4 เล่ม / 7 วัน
3. หนังสือนวนิยายจีนไม่เกิน 1 ชุด 7 วัน
4. ยืม วีดีโอ เทป ซีดี ครั้งล่ะไม่เกิน 3 ชิ้น/7 วัน
5. คืนหนังสือเกินกำหนดปรับวันล่ะ 1 บาท/1 เล่ม
6. คื่นสื่ออื่นๆ เกินกำหนดปรับวันล่ะ 5 บาท/ชิ้น
7. ส่งหนังสือ สื่อไม่หมด ไม่สามารถยืมใหม่ได้
8. หากทำหนังสือ สื่ออื่นๆ หายให้ชดใช้ตามราคาหนังสือ ตามราคาสื่อ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์


ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานห้องสมุด 3 ดีพันธกิจ

1. ให้บริการหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ

2. จัดบรรยากาศที่ดี เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพยุทธศาสตร์

1. จัดหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

2. สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่าน การเรียนรู้ การค้นคว้าและสะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชน

3. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพบรรณารักษ์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดให้มีความเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ เป็นนักจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ และเป็นผู้บริหารจัดการความรู้ที่ดีเป้าประสงค์

1. ผู้รับบริการได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

2. สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

3. บรรณารักษ์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมีความเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการและเป็นผู้บริหารจัดการความรู้ที่ดี

4. ภาคีเครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2. ร้อยละของจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

3. ร้อยละของผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของห้องสมุดไม่น้อยกว่า 70

4. ร้อยละของบรรณารักษ์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

5. ร้อยละของภาคีเครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70