ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ตามโครงการห้องสมุด 3 ดี มีชีวิต วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 เวลา 12.30-13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี สมัครสมาชิกห้องสมุดฟรี เปิดบริการทุกวัน วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.30 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

งานบริการ

1. บริการหนังสือ บริการหนังสือประเภทต่างๆ ทั้งทางด้านวิชาการ นวนิยาย วารสาร หนังสือพิมพ์และหนังสือสำหรับเด็ก
2. บริการสื่อโสต ให้บริการสื่อโสตฯทางด้านต่างๆ เช่น VCD,CD,CD-ROM ทางด้านวิชาการ สารคดีบันเทิง และการ์ตูน
3. บริการสำหรับเด็กและเยาวชน ให้บริการทางด้านหนังสือและเครื่องเล่นเพื่อพัฒนาร่างกายและสติปัญญาที่หลากหลาย
4. บริการทางด้านข้อมูลชุมชนและภูมิปัญาท้องถิ่น ให้บริการข่าวสารข้อมูลด้านชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. บริการทางด้านคอมพิวเตอร์ ให้บริการสืบค้นข้อมูลบริการทางอินเตอร์เน็ต ยืม-คืน หนังสือและสื่อด้วยระบบคอมพิวเตอร์
6. บริการมุม กศน ให้บริการหนังสือสื่อทางการศึกษานอกโรงเรียน และบริการทางไกลไทยคม
7. บริการมุม มสธ. ให้บริการหนังสือ สื่อ และข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช