ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ตามโครงการห้องสมุด 3 ดี มีชีวิต วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 เวลา 12.30-13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี สมัครสมาชิกห้องสมุดฟรี เปิดบริการทุกวัน วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.30 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานห้องสมุด 3 ดีพันธกิจ

1. ให้บริการหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ

2. จัดบรรยากาศที่ดี เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพยุทธศาสตร์

1. จัดหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

2. สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่าน การเรียนรู้ การค้นคว้าและสะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชน

3. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพบรรณารักษ์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดให้มีความเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ เป็นนักจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ และเป็นผู้บริหารจัดการความรู้ที่ดีเป้าประสงค์

1. ผู้รับบริการได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

2. สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

3. บรรณารักษ์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมีความเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการและเป็นผู้บริหารจัดการความรู้ที่ดี

4. ภาคีเครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2. ร้อยละของจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

3. ร้อยละของผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของห้องสมุดไม่น้อยกว่า 70

4. ร้อยละของบรรณารักษ์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

5. ร้อยละของภาคีเครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70